تعارف
برحسب توضیحات داده شده در منابع مختلف، سرقت اثرات دیگران (Plagiarize) را از چند لحاظ می *توان تعریف نمود:

سرقت علمی یا زیر و رو نمودن (اندیشه ها یا بیانات شخصی دیگر) به اسم شخصی دیگر (جز ذی حق اصلی)
بهره جویی از (محصولات و نتایج کار دیگران) بدون پرداخت دستمزد
چاپ مقاله تضمینی
اقدام به دستبرد علمیسرقت علمی
پخش و یا نشان دادن یک ایده با اسم ایده نو یا اصلی که در حقیقت از اندیشه و ارمان شخص دیگری برآمده است.
درمجموع سرقت یا دزدی ادبی، دزدی ایده دیگران، دزدی لغات و محتوا ربایی امری نادرست، غیر اخلاقی و جعلی می باشد. این عمل دربردارنده ی دستبرد به نتایج تلاش دیگران و نیز شایعه ها و کذب های بیان شده ی پس از آن است.